รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

โฮมเพจ http://www.ku.ac.th/president

วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน 2489

อายุ 56 ปี

การศึกษา
ปริญญาบัตรหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36 (2537)
ปริญญาเอก (Ph.D.) University of Florida โดยทุนมูลนิธิร๊อคกีเฟลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2522)
ปริญญาโท (M.S.) Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2515 )
ปริญญาตรี (กส.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2512)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร (2508)

การอบรมดูงานต่างประเทศ
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน (2542)
ศึกษาดูงานด้านบริหารและจัดการดินและปุ๋ย ณ ประเทศออสเตรเลีย (2540)
ดูงานด้านการศึกษาและบริหารงานวิจัย ด้านการเกษตร ณ เมืองกวางโจว และไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2539)
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร กับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสมาชิก ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2538)
ศึกษาดูงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทหาร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะนักศึกษา วปอ. ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม ประเทศสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสหรัฐเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (2537)
ดูงานด้านการศึกษาและบริหารโครงการวิจัย ณ Ministry of Agriculture, University of Godollo, Horticulture and Food Industry University ประเทศสาธารณรัฐฮังการี ณ University of Agriculture Vienna ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ณ Warsaw Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ (2535)
ดูงานด้านการศึกษาและบริหารโครงการวิจัย ณ University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Meijo University, Tsukuba University และ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น (2534)
ดูงานและเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Southwestern Forestry College และ Yunnan Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2533)
อบรมดูงานด้านวิธีการสอนด้านการเกษตร ประเทศมาเลเซีย (2527)
อบรมดูงานด้านการใช้ไอโซโทปด้านดินและปุ๋ย ประเทศออสเตรีย (2524)

ประวัติรับราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สิงหาคม 2544-ปัจจุบัน)
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต (กันยายน 2543-กรกฎาคม 2544)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก. และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มิถุนายน 2543-สิงหาคม 2543)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (พฤษภาคม 2539-8 มิถุนายน 2541)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก. (2537-2539)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (2533-2537)
รองศาสตราจารย์ สาขาปฐพีวิทยา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร (2531)
หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร (2531-2533)
ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (2529-2531)
หัวหน้าฝ่ายประยุกต์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แห่ง มก. (2522-2529)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร (2525)
อาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร (2517)
อายุราชการรวม 28 ปี (นับถึงปี 2545)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (2540)

ประสบการณ์บริหารและวิชาการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533-2539) และเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (2543-ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี (2543-ปัจจุบัน)
เป็นกรรมการที่ประชุมคณบดี และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533-ปัจจุบัน)
เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี (2544)
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2543-2544)
เป็นประธานคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543-ปัจจุบัน)
เป็นที่ปรึกษากรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539-2542)
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (253-2543)
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2539-2543)
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2539)
เป็นประธานคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537-2539)
เป็นรองประธานกรรมการติดตามและประสานงาน พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537-2539)
เป็นกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535-2537)
เป็นกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535-2538)
เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535-2537)
เป็นกรรมการ สาขาผลผลิตเกษตร โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) (2533-2537)
เป็นผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) (2533-2537)
เป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533-2537)
เป็นรองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529-2533)
เป็นกรรมการและผู้จัดการหนังสือวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2525-2529)

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการภายนอก

กรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย (มิถุนายน 2543-ปัจจุบัน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (กุมภาพันธ์ 2543-ปัจจุบัน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์(2542-ปัจจุบัน)
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมา จากพระราชดำริ กปร. (2541-ปัจจุบัน)
อนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2541-ปัจจุบัน)
อนุกรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ทบวงมหาวิทยาลัย (2541-2543)
อนุกรรมการประสานงานการขยายวิทยาเขตสารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย (2540-ปัจจุบัน)
อนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2540-ปัจจุบัน)
อนุกรรมการอำนวยการเผยแพร่และขยายผลงานวิจัยเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทบวงมหาวิทยาลัย (2540)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (2540)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2539-2543)
ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์วุฒิสภา(2537-2539)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2535-2538)

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสังคมภายนอก

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544-ปัจจุบัน)
อุปนายกกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2542)
ที่ปรึกษา สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (2539-ปัจจุบัน)
นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2538-2542)
รองประธาน ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (2537-ปัจจุบัน)
กรรมการและเลขานุการ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (2535-2537)
อุปนายก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (2531-2534)
ประธานชมรมนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 44 (2530-2532)
อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2530-2537)
กรรมการบริหาร สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (2529-2531)
อนุกรรมการสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (2528-2530)
กรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2525-2539)