พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน

ประวัติการรับราชการ
รับราชการในกองทัพเรือ และได้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพเรือ
(ผู้บัญชาการทหารเรือ) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๖ มีนาคม ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์)

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประวัติการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๓๑ สิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์