ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

วัน เดือน ปี เกิด ๓๐ ตุลาคม ๒๔๗๔
สถานภาพ สมรส
ตำแหน่งทางวิชาการ อดีตนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร
ที่ทำงานหรือ
ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ๕๐๒/๑ ถนนประชาราษฎร์ ๒ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๙๑๐-๒๙๕๘, 2585-1663, 585-6637
โทรสาร 910-2958, 585-1663

การศึกษา (เรียงจากลำดับแรกจนถึงปัจจุบัน)
ก่อนระดับอุดมศึกษา ได้เข้าเรียนหลายโรงเรียนในต่างจังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ นครศรีธรรมราช วชิราวุธวิทยาลัย เซนต์คาเบรียลและเตรียมอุดมศึกษา

๒๔๙๘ ปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๐๒ ปริญญาโททางเกษตรสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้
(Mississippi State University) สหรัฐอเมริกา
๒๕๐๗ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนบราสก้า (University of Nebraska) สหรัฐอเมริกา
๒๕๒๔ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๒๙ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘
๒๕๓๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ ๑
๒๕๔๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลเกียรติยศ
๑. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๔
๓. International Board of Plant Genetic Resources ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๕
๕. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
๖. มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๖
๗. กรมวิชาการเกษตร ๒๖ เมษายน ๒๕๓๖ และ
๒๕ เมษายน ๒๕๓๗
๘. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗
๙. สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. รัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
๒. จักรพรรดิมาลา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔
๓. พิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๒
๔. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
๕. ดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙
๖. ปฐมจุลจอมเกล้า ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

การทำงานที่สำคัญ (เรียงจากลำดับแรกจนถึงปัจจุบัน ตามความเหมาะสม)
๑. นักกสิกรรมตรี กรมกสิกรรม พ.ศ. ๒๔๙๙
๒. หัวหน้าสถานี สาขาข้าวโพดข้าวฟ่าง กรมวิชาการเกษตร ๒๕๑๑-๒๕๒๐
๓. ผู้อำนวยการกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ๒๕๒๐-๒๕๒๓
๔. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ๒๕๒๓-๒๕๓๔
๕. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ๒๕๓๔-๒๕๓๕
๖. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๓๕
๗. องคมนตรี ๒๕๓๗-ปัจจุบัน
๘. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ๒๕๔๒-ปัจจุบัน
๙. ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน

งายวิจัยที่สำคัญ (เรียงจากลำดับแรกจนถึงปัจจุบัน ตามความเหมาะสม)
๑. งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (๒๔๘๙-๒๕๒๓)
๒. งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง (๒๕๐๐-๒๕๒๓)
๓. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ฝ่ายสถาบันวิจัย (๒๕๒๕-๒๕๓๔)