เดือน วันที่
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
มิถุนายน ๑๐    
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทรงเข้าศึกษาฯ
             
กรกฎาคม ๑๕      
พระราชทานปริญญาบัตร
       
พระราชทานปริญญาบัตร
 
  ๑๖      
พระราชทานปริญญาบัตร
           
  ๑๗    
พระราชทานปริญญาบัตร
       
พระราชทานปริญญาบัตร
   
  ๑๘  
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
             
  ๑๙
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
       
พระราชทานปริญญาบัตร
     
  ๒๑        
พระราชทานปริญญาบัตร
         
  ๒๗          
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๒๙                  
พระราชทานปริญญาบัตร(สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์)

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม