เดือน วันที่
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
เมษายน                
นายกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ม.ก.เข้าเฝ้าฯ
 
  ๒๒              
นายกสภาฯ ม.ก. ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
   
สิงหาคม              
เสด็จฯ เปิดงานผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ๓๑
   
พฤศจิกายน ๒๐      
อธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกในโอกาส ม.ก.ครบรอบ ๕๐ ปี
           

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.