เดือน วันที่
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕

... ไม่ปรากฏเหตุการณ์ต่างๆ ในทศวรรษนี้ ....