เดือน วันที่
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
มกราคม  
เสด็จฯ สวนบวกห้า อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
               
  ๑๑
เสด็จฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ
                 
  ๒๕
เสด็จฯ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผอ.สถาบันค้นคว้าฯ เข้าเฝ้าฯ
                 
มีนาคม        
เสด็จฯ สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวดอยปุย
         
  ๒๖            
อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานสิ่งของและเครื่องมือการเกษตร
     
กรกฎาคม ๒๑
ทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวเขาจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น
                 

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.