มกราคม ๑๓
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
เมษายน ๒๗                  
ผู้รับทุน 'อานันทมหิดล' เข้าเฝ้าฯ
กรกฎาคม                  
อาจารย์และนิสิตมก.เข้าวัง
  ๒๘                
นิสิตไปปลูกต้นไม้ในวัง
 
สิงหาคม ๑๗                  
อาจารย์และนิสิตไปทำแผนที่ในวัง
ตุลาคม                
เกี่ยวกับทุน 'อานันทมหิดล'
 
  ๑๒                
เกี่ยวกับทุน 'อานันทมหิดล'
 
พฤศจิกายน ๑๙                  
ผู้แทนนิสิต ม.ก. เข้าเฝ้า

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.