วันแห่งประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจะต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างมิมีวันลืมอีกวันหนึ่ง คือ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงปลูกต้นนนทรีอันถือเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้ทรงดนตรีอีกด้วย ทั้งนี้ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของคณะกรรมการ ส.ม.ก

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปะรำที่ประทับหน้าหอประชุมแล้ว นายอินทรี จันทรสถิตย์ อธิการบดีถวายรายงานแล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม