วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ หลังจากทรงปลูกต้นนนทรีแล้ว ได้ทรงดนตรีที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก แต่ไม่พบภาพถ่ายขณะทรงดนตรี ภาพถ่ายขณะทรงดนตรีครั้งแรกสุดที่มีคือภาพวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบปีสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัย และทรงดนตรี ดูเหมือนว่าการเสด็จฯ ทรงดนตรีจะเนื่องด้วยกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าฯ และยังไม่ทราบปีสุดท้ายที่เสด็จฯ ทรงดนตรีอย่างแน่ชัด
 
 
ทรงดนตรีในหอประชุม (ภาพจาก ชืวิตและงาน ศ.อินทรีฯ)ทรงดนตรีครั้งแรกในวันที่ทรงปลูกต้นนนทรี ปี ๒๕๐๖
แต่ภาพถ่ายขณะทรงดนตรีครั้งแรกสุดที่มีคือภาพทรงดนตรีครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ (ภาพจาก สมุดภาพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)ทรงดนตรีในหอประชุม สุภาพสตรีที่นั่งหันหลังคือ อ.ชวนชม จันทระเปารยะ
ผู้รับบทบาทสำคัญยิ่งในการรับเสด็จฯ และเป็นโฆษกในรายการทรงดนตรีด้วย