วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระอริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มาทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงมีพระราชดำรัสมีใจความตอนหนึ่งว่า

.....ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอันมาก ที่ได้มีโอกาศมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ เท่าที่ข้าพเจ้าได้มาเห็นการแสดงกิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการเกษตร และได้ฟังคำบรรยายจากท่านผู้เชี่ยวชาญในกิจการอันเกี่ยวด้วยพื้นดิน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในกิจการเหล่านี้เป็นอันมาก หวังว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้คงจะได้นำวิทยาการต่าง ๆ และสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ชักจูงให้บังเกิดความนิยมเลื่อมใสในวิชาชีพนี้ให้เจริญยิ่งขึ้น.....