พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็นภาพพระราชทานปริญญาบัตรเก่าที่สุดที่หาได้ในขณะนี้

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คือ พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ) ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์