พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดตึกวิทยาศาสตร์ ของกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตึกห้องสมุดกลางของกรมการกสิกรรม เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ในวาระเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปิดงานวันเกษตร เป็นครั้งแรกด้วย

ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงเกษตรได้เริ่มจัดงานที่เรียกชื่อว่า ตลาดนัดกลางบางเขน หรืองานเกษตรกลางบางเขน อยู่ ๕ ปี ในพ.ศ. ๒๔๙๓ ได้กำหนดให้จัดเป็นงานใหญ่ เรียกชื่อใหม่ว่า งานวันเกษตร มีจุดประสงค์คือ "ต้องการเผยแพร่แนะนำและส่งเสริมให้กสิกรไทยทั้งหลายได้รู้จักและนำเอาวิทยาการอันเกี่ยวกับการกสิกรรม แผนใหม่อันเนื่องจากวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางราชการได้พยายามทดลองค้นคว้าจนได้ผลดีแน่นอนแล้ว ไปปรับปรงเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสภาพที่ดินของตนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย เพื่อจะได้สามารถผลิตพืชผลต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพื่อยังผลให้กสิกรไทยทั้งหลายได้บรรจุถึงจุดมุ่งหมายในบั้นปลายคือ กินดีอยู่ดี" นั่นเอง

ในพ.ศ. ๒๕๐๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเรียกชื่อว่า "งานวันเกษตรแห่งชาติ" และมีการสับเปลี่ยนสถานที่จัดระหว่างในกรุงเทพฯ คือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในต่างจังหวัด ปีใดที่งานวันเกษตรแห่งชาติจัดในต่างจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ แต่เป็นงาน "เกษตรแฟร์" ดังที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน